دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1401، صفحه 5-235 
مدیریت تربیتی مبتنی‌بر سیرۀ پیامبر اکرم (ص) با تأکید بر آیات قرآن

صفحه 5-38

10.30497/esi.2021.241170.1473

مریم سلطان‌زاده پسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ ابوالفضل خوش منش