دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، مهر 1401، صفحه 5-320 
بررسی تطبیقی مبانی معرفت‌شناسی نفس ازدیدگاه علامه طباطبایی و برگسون، و دلالت آن در تربیت اخلاقی

صفحه 175-208

10.30497/esi.2023.243846.1591

طاهره سادات امینی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا محمودنیا؛ حمیدرضا رضازاده بهادران