موضوعات = * برنامه درسی
بررسی مؤلفه‌های هوش اخلاقی در کتاب‌های هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 91-116

10.30497/esi.2023.244744.1635

عاطفه رحمانی؛ بدرالسادات دانشمند؛ اصغر سلطانی


بهره‌گیری از ابعاد موقعیت در برنامۀ درسی آموزش دینی

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 5-31

10.30497/esi.2021.241180.1474

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی معنوی

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 265-294

10.30497/esi.2022.242783.1531

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمد جواد کرم افروز؛ الهام کاویانی


تحلیل اصل یاددهی ـ یادگیری در برنامه‌ریزی درسی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1400، صفحه 205-234

10.30497/esi.2021.240957.1463

غلامرضا ویسی؛ هادی حاجی دنیادیده؛ نرجس شرفی


تبیین اهداف برنامه درسی «مدرسه شاد» بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1397، صفحه 5-30

10.30497/edus.2018.69071

مرضیه دهقانی؛ نیکو دیالمه؛ سکینه خوش صفت